รายนามพระสังฆาธิการ จังหวัดนครสวรรค์ อีเมล

เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระราชปริยัติ วัดนครสวรรค์ ๐-๕๖๒๒-๐๐๐๖,๐-๕๖๒๒-๗๘๗๙
รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระวิกรมมุนี วัดคีรีวงศ์ ๐-๕๖๒๒-๒๐๐๙,๐-๖๒๐๕-๖๒๙๐
รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระราชปัญญาเวที วัดตากฟ้า ๐-๕๖๒๔-๑๑๓๔,๐-๑๙๗๓-๑๙๓๕

อำเภอเมืองนครสวรรค์
เจ้าคณะอำเภอเมืองฯ พระเกศีวิกรม วัดโพธาราม ๐-๕๖๒๑-๒๐๖๕
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอเมืองฯ พระมหาประสาท ทีปกโร ป.ธ.๖ วัดโพธาราม ๐-๕๖๒๑-๒๐๖๕
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองฯ พระครูนิวาสธรรมสุนทร วัดท่าพระเจริญพรต ๐-๕๖๒๐-๗๒๑๐
เลขานุการ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองฯ พระวันชัย สีลวฑฺฒโน วัดท่าพระเจริญพรต ๐-๕๖๒๐-๗๒๑๐
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองฯ พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ วัดนครสวรรค์ ๐-๖๙๒๕-๙๙๐๖
เลขานุการ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองฯ พระมหาภูริณัฐ ฐิตสคฺโค ป.ธ.๔ วัดนครสวรรค์ ๐-๙๗๐๘-๗๑๒๒
เจ้าคณะตำบลปากน้ำโพ พระครูสิริคีรีรักษ์ วัดจอมคีรีนาคพรต ๐-๑๘๘๗-๓๖๕๒
เจ้าคณะตำบลแควใหญ่ พระครูนิยุตธรรมกิจ วัดสโมสร ๐-๕๖๓๒-๕๒๗๓
เจ้าคณะตำบลบ้านแก่ง พระครูนิวิฐศาสนคุณ วัดบ้านแก่ง ๐-๕๐๕๒-๗๔๓๗
เจ้าคณะตำบลบางม่วง พระครูนิภาธรรมสถิต วัดยางงาม ๐-๖๑๑๙-๒๓๘๕
เจ้าคณะตำบลวัดไทร พระครูนิรันตร์ศีลคุณ วัดหาดทรายงาม ๐-๕๖๒๒-๔๗๕๗
เจ้าคณะตำบลนครสวรรค์ออก พระครูนิทานโพธานุยุต วัดโพธาราม ๐-๕๖๒๑-๒๘๗๘
เจ้าคณะตำบลพระนอน พระครูนิพันธ์วิริยกิจ วัดหนองปลิง ๐-๕๖๓๒-๖๗๐๗
เจ้าคณะตำบลกลางแดด พระครูนิยุตสมาธิวัตร วัดเกตุคีรี ๐-๕๖๓๒-๔๙๔๙
เจ้าคณะตำบลนครสวรรค์ตก พระครูนิพัทธธรรมโกศล วัดยางโทน ๐-๔๑๘๑-๒๔๗๘
เจ้าคณะตำบลตะเคียนเลื่อน พระครูนิวิฐวรคุณ วัดตะเคียนเลื่อน ๐-๕๖๓๕-๘๒๒๕
เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต๑ พระครูนิมิตรธรรมสุนทร วัดสันติธรรม ๐-๕๖๓๓-๓๖๔๕
เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต๒ พระครูนิวาสสิริธรรม วัดหนองโรง ๐-๕๖๓๖-๗๑๑๓
เจ้าคณะตำบลหนองกระโดน เขต๑ พระครูนิมิตวิสุทธิคุณ วัดหนองกระโดน ๐-๑๐๔๓-๘๕๙๙
เจ้าคณะตำบลหนองกระโดน เขต๒ พระครูนิวิฐธรรมโกศล วัดสมานประชาชน ๐-๑๐๔๐-๓๓๑๗
เจ้าคณะตำบลเกรียงไกร พระครูนิวุตถ์ชินธรรม วัดท่าล้อ ๐-๔๘๑๘-๓๘๘๖

อำเภอบรรพตพิสัย
เจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย พระครูนิยุตธรรมศาสน์ วัดส้มเสี้ยว ๐-๕๖๒๗-๙๐๒๕
รองเจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย พระครูนิทานโพธิวัฒน์ วัดหูกวาง ๐-๕๖๒๗-๙๔๗๗
รองเจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย พระครูนิภาสิริคุณ วัดธรรมรักขิตาราม ๐-๕๖๓๐-๗๑๖๗
เจ้าคณะตำบลท่างิ้ว **
เจ้าคณะตำบลบางตาหงาย พระครูนิพัทธ์นวกิจ วัดเจริญผล ๐-๕๖๓๕-๐๔๓๙
เจ้าคณะตำบลบางแก้ว พระครูนิทานธรรมวิจิตร วัดประสาทวิถี ๐-๕๖๒๘-๗๐๗๕
เจ้าคณะตำบลตาขีด **
เจ้าคณะตำบลตาสัง พระครูนิวิฐอาจารวัตร วัดสังขวิจิตร ๐-๖๒๑๐-๘๘๕๐
เจ้าคณะตำบลบ้านแดน พระครูนิพัทธ์สารธรรม วัดบ้านแดน ๐-๕๖๒๐-๖๐๙๓
เจ้าคณะตำบลอ่างทอง พระครูนิยุตธรรมคุณ วัดวิมลประชาราษฎร์ ๐-๑๒๘๑-๒๔๘๓
เจ้าคณะตำบลหนองตางู พระครูนิภาธรรมวิสุทธิ์ วัดหนองตางู ๐-๖๒๐๕-๕๕๓๑
เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต๑ พระครูนิรันตร์สีลาจาร วัดหนองกรด ๐-๕๖๒๘-๘๑๘๙
รก.เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต๒ พระอธิการสมพงษ์ ชนุตฺตโม วัดธรรมจริยาวาส ๐-๖๖๘๔-๗๑๒๐
เจ้าคณะตำบลด่านช้าง เขต๑ พระครูนิภาธรรมาภิรม วัดวงฆ้อง ๐-๙๕๖๓-๓๙๑๕
เจ้าคณะตำบลด่านช้าง เขต๒ พระครูนิมิตอาจารคุณ วัดคลองวิไล ๐-๑๐๔๖-๔๓๔๙

อำเภอแม่วงก์
เจ้าคณะอำเภอแม่วงก์ พระครูนิวิฐศีลขันธ์ วัดมฤคทายวัน ๐-๕๖๒๙-๕๐๘๖
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอแม่วงก์ พระปลัดนิติพล สุภทฺโท วัดมฤคทายวัน ๐-๗๒๐๗-๓๙๗๖
เจ้าคณะตำบลแม่เล่ย์-วังซ่าน พระครูนิคมภัทรกิจ วัดศรีกัลยาณนิคม ๐-๑๐๔๖-๐๒๘๘

อำเภอลาดยาว
เจ้าคณะอำเภอลาดยาว พระศรีสุทธิพงศ์ วัดศรีสุธรรมาราม ๐-๕๖๒๗-๑๓๙๙
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอลาดยาว พระชายชาญ ถิรปญฺโญ วัดศรีสุธรรมาราม ๐-๕๖๓๑-๗๒๙๒
รองเจ้าคณะอำเภอลาดยาว พระครูนิรันตร์ธรรมคุณ วัดเนินม่วง ๐-๕๖๒๗-๗๐๕๒
รองเจ้าคณะอำเภอลาดยาว พระครูนิติศีลวัตร วัดลาดยาว ๐-๕๖๒๗-๑๗๘๐
เลขานุการ รองเจ้าคณะอำเภอลาดยาว พระนิพนธ์ ธมฺมธโร วัดลาดยาว ๐-๗๘๔๔-๑๔๖๐
เจ้าคณะตำบลลาดยาว เขต๑ พระครูนิพัทธ์ศีลคุณ วัดลาดยาว ๐-๕๖๓๑-๗๕๓๐
เจ้าคณะตำบลลาดยาว เขต๒ พระครูนิทานธรรมานุศาสก์ วัดชัยวนาราม ๐-๕๖๓๑-๗๒๖๐
เจ้าคณะตำบลลาดยาว เขต๓ พระครูนิวาตสุทธิคุณ วัดวังชมพู ๐-๙๙๕๙-๓๔๙๖
เจ้าคณะตำบลบ้านไร่ เขต๑ พระครูนิภาธรรมเกษม วัดหนองแฟบ ๐-๙๙๕๗-๑๕๒๗
เจ้าคณะตำบลบ้านไร่ เขต๒ เจ้าอธิการสมยศ ยโสธโร วัดทุ่งตัน ๐-๑๒๘๑-๙๖๖๓
เจ้าคณะตำบลวังม้า พระครูนิเทศปุญญาคม วัดวังม้า ๐-๕๖๒๓-๕๑๙๔
เจ้าคณะตำบลมาบแก เจ้าอธิการประจักร์ กิตฺติปาโล วัดมาบแก ๐-๕๖๓๖-๔๑๙๒
เจ้าคณะตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ พระครูนิสัยวุฒิธรรม วัดศาลเจ้าไก่ต่อ ๐-๕๖๓๖-๕๐๗๙
เจ้าคณะตำบลเนินขี้เหล็ก เจ้าอธิการสุพัฒน์ ปารคู วัดสระแก้ว ๐-๕๖๒๗-๑๐๑๑
เจ้าคณะตำบลสร้อยละคร พระครูนิติภัทรธรรม วัดยางโทน ๐-๑๘๘๘-๓๖๖๔
เจ้าคณะตำบลหนองนมวัว พระสมุห์ชัชวาลย์ โชติวโร วัดนิวิฐธรรมามราม ๐-๑๗๘๖-๓๑๘๖
เจ้าคณะตำบลวังเมือง พระครูนิภาสจิรธรรม วัดเกาะเปา ๐-๑๙๖๒-๘๑๐๒
เจ้าคณะตำบลหนองยาว พระครูนิทัศน์ธรรมโสภณ วัดสระประทุม ๐-๗๒๐๖-๑๐๑๓
เจ้าคณะตำบลห้วยน้ำหอม พระครูนิวาสสิริคุณ วัดหนองจิกทรายมูล ๐-๙๐๗๘-๙๘๙๑

อำเภอหนองบัว
เจ้าคณะอำเภอหนองบัว พระนิภากรโสภณ วัดหนองกลับ ๐-๕๖๒๕-๑๑๐๙
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอหนองบัว พระครูนิทานกิจจานุยุต วัดหนองกลับ ๐-๖๒๐๗-๙๕๗๑
รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว พระครูนิรันตร์ศีลวัตร วัดห้วยถั่วใต้ ๐-๑๙๗๑-๗๓๔๐
เลขานุการ รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว พระครูนิยุตวุฒิธรรม วัดหนองแก้ว ๐-๙๒๖๘-๓๑๒๙
เจ้าคณะตำบลหนองกลับ พระครูวุฒิธรรมารักษ์ วัดหนองกลับ ๐-๕๖๒๕-๑๑๐๙
เจ้าคณะตำบลหนองบัว พระครูนิติสุตสังวร วัดเขามะเกลือ ๐-๙๘๓๙-๒๑๓๑
เจ้าคณะตำบลธารทหาร เจ้าอธิการโพธิ์ศรี จนฺทสาโร วัดธารทหาร ๐-๙๕๖๔-๑๑๑๕
เจ้าคณะตำบลวังบ่อ พระครูปลัดบุญเลิศ ฐิตปญฺโญ วัดอุดมพัฒนา ๐-๙๙๕๗-๓๘๙๑
เจ้าคณะตำบลห้วยร่วม เขต๑ พระครูนิรุตติธรรมาทร วัดห้วยร่วม ๐-๑๙๖๒-๑๘๙๕
เจ้าคณะตำบลห้วยร่วม เขต๒ พระครูนิรุติธรรมโสภิต วัดห้วยร่วมใต้ ๐-๕๖๓๐-๑๐๓๑
เจ้าคณะตำบลห้วยถั่วเหนือ พระครูนิมิตรธรรมคุณ วัดห้วยวารี ๐-๗๑๙๗-๑๐๑๖
เจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่ พระครูนิยุตวุฒิธรรม วัดหนองแก้ว ๐-๙๒๖๘-๓๑๒๙

อำเภอโกรกพระ
เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ พระครูศรีนิทัศน์วรพรต วัดโกรกพระใต้ ๐-๕๖๒๙-๑๑๔๒
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ พระจักรินทร์ นรินฺโท วัดโกรกพระใต้ ๐-๕๖๒๙-๑๔๖๐
เจ้าคณะตำบลโกรกพระ พระครูนิวิฐจันทคุณ วัดหนองพรมหน่อ ๐-๙๘๖๐-๓๙๙๓
เจ้าคณะตำบลบางมะฝ่อ พระครูนิยมธรรมสาร วัดบางมะฝ่อ ๐-๑๘๘๘-๙๒๑๐
เจ้าคณะตำบลบางประมุง พระครูนิพัทธสมาธิคุณ วัดนากลาง ๐-๗๑๙๙-๙๖๔๒
เจ้าคณะตำบลนากลาง พระครูนิวิฐบุญวัฒน์ วัดบางประมุง ๐-๕๖๒๐-๒๐๐๐

อำเภอตากฟ้า
เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า พระครูนิปุณธรรมโกศล วัดถ้ำพรสวรรค์ ๐-๕๖๒๔-๑๖๓๐
รองเจ้าคณะอำเภอตากฟ้า พระอมรเมธี วัดตากฟ้า ๐-๕๖๓๕-๙๓๑๖
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า พระวุฒิเมธี ฐิตวํโส วัดถ้ำพรสวรรค์ ๐-๕๖๓๖-๓๑๒๘
เจ้าคณะตำบลตากฟ้า **
เจ้าคณะตำบลสุขสำราญ พระครูนิมิตกิตติวรรณ วัดโคกเดื่อ ๐-๕๖๒๔-๑๒๘๑
เจ้าคณะตำบลหนองพิกุล-หนองชายธง พระครูนิพัทธ์ธรรมโสภณ วัดโคกเดื่อ ๐-๕๖๒๔-๑๗๑๗
เจ้าคณะตำบลอุดมธัญญา เขต๑ พระครูนิยุตประชานาถ วัดโคกเดื่อ ๐-๕๖๒๙-๘๑๑๕
เจ้าคณะตำบลอุดมธัญญา เขต๒ พระครูนิธานโรจนธรรม วัดไพศาลี ๐-๕๖๒๙-๘๑๒๙
เจ้าคณะตำบลลำพยนต์ พระครูนิสิตสีลาภรณ์ วัดสำโรงชัย ๐-๕๖๘๓-๗๐๕๙
เจ้าคณะตำบลพุนกยูง พระครูนิคมโสตถิวัฒน์ วัดวังน้ำลัด ๐-๑๙๗๓-๙๖๗๘

อำเภอตาคลี
เจ้าคณะอำเภอตาคลี พระครูนิพันธ์สาธุกิจ วัดตาคลี ๐-๕๖๒๖-๑๙๒๖
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอตาคลี พระปลัดสมชัย สุวฑฺฒโน วัดหัวเขาตาคลี ๐-๕๖๓๑-๕๐๙๕
รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี พระครูนินนาทธรรมคุณ วัดเขาใบไม้ ๐-๕๖๒๖-๒๑๘๙
เลขานุการ รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี พระมหาเสริมศักดิ์ รวิวณฺโณ วัดเขาใบไม้ ๐-๙๔๓๖-๑๕๔๖
รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี พระครูนิพัทธ์สุธีราภรณ์ วัดสว่างวงษ์ ๐-๕๖๒๖-๑๖๖๘
เลขานุการ รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี พระมหามนัส อรุโณ ป.ธ.๗ วัดสว่างวงษ์ ๐-๙๖๔๒-๕๖๙๙
เจ้าคณะตำบลตาคลี เขต๑ พระครูนิติภัทรคุณ วัดหัวเขาตาคลี ๐-๕๖๒๖-๑๗๖๓
เจ้าคณะตำบลตาคลี เขต๒ พระครูนิพัทธ์โพธิสุวรรณ วัดโพนทอง ๐-๕๖๒๖-๒๑๒๔
รก. เจ้าคณะตำบลตาคลี เขต๓ พระครูศรีธีรานันท์ วัดดงพลับ ๐-๕๖๓๑-๕๕๒๔
เจ้าคณะตำบลหนองหม้อ พระครูนิยุตศีลคุณ วัดหนองแอก ๐-๑๘๘๘-๓๓๙๘
เจ้าคณะตำบลหัวหวาย เขต๑ พระครูศรีธีรานันท์ วัดดงพลับ ๐-๕๖๓๑-๕๕๒๔
เจ้าคณะตำบลหัวหวาย เขต๒ พระครูนิพัทธปัญญาคุณ วัดหัวหวาย ๐-๕๖๒๘-๐๐๔๖
เจ้าคณะตำบลหนองโพ เขต๑ พระครูนิวาสธรรมโกวิท วัดหนองโพ ๐-๕๖๒๒-๘๒๒๒
เจ้าคณะตำบลหนองโพ เขต๒ พระครูนิพัทธปริยัติกิจ วัดวาปีรัตนาราม ๐-๕๖๒๒-๘๒๑๓
รก.เจ้าคณะตำบลช่องแค เขต๑ พระครูนิทัศน์ธรรมโกวิท วัดถ้ำผาสุขใจ ๐-๖๒๐๑-๐๓๑๓
เจ้าคณะตำบลช่องแค เขต๒ พระครูนิยมสิริทัต วัดเขาวงษ์ ๐-๕๖๒๖-๙๒๑๖
เจ้าคณะตำบลห้วยหอม เขต๑ พระครูนิวิฐกิตติวรรณ วัดหนองดุก ๐-๕๖๒๖-๙๒๐๔
เจ้าคณะตำบลห้วยหอม เขต๒ พระครูนิเวฐปัญญาภรณ์ วัดกกกว้าว ๐-๑๙๗๒-๓๒๗๐
เจ้าคณะตำบลพรหมนิมิต พระครูนิวิฐปัญญากร วัดช่องแค ๐-๕๖๒๖-๙๒๑๔
เจ้าคณะตำบลสร้อยทอง พระครูนิภาวรญาณ วัดโคกกร่าง ๐-๕๖๒๖-๙๕๒๙
เจ้าคณะตำบลจันเสน พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ วัดจันเสน ๐-๕๖๓๓-๙๑๑๕
เจ้าคณะตำบลลาดทิพยรส พระครูนิทัศน์ธรรมรส วัดลาดทิพยรส ๐-๑๕๒๕-๐๕๖๙

อำเภอไพศาลี
เจ้าคณะอำเภอไพศาลี พระครูนิภาธรโสภณ วัดเขาดินวนาราม ๐-๖๑๙๙-๖๗๓๔
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอไพศาลี พระปลัดมนัส ฉนฺทสีโล วัดหนองปลาย ๐-๙๕๘๘-๕๓๐๗
เจ้าคณะตำบลโคกเดื่อ พระครูนิรันตร์สีลาภรณ์ วัดหนองม่วง ๐-๕๖๓๕-๒๔๐๓
เจ้าคณะตำบลไพศาลี พระครูนิทัศน์ปัญญาวุธ วัดประชาสามัคคี ๐-๕๖๒๕-๙๐๗๙
เจ้าคณะตำบลสำโรงชัย พระครูนิเวฐธรรมาภรณ์ วัดเก้าเลี้ยว ๐-๕๖๓๖-๖๑๓๕
เจ้าคณะตำบลวังน้ำลัด เขต๑ พระครูนิวาตธรรมคุณ วัดเก้าเลี้ยว ๐-๗๘๔๑-๙๘๘๗
เจ้าคณะตำบลวังน้ำลัด เขต๒ พระครูนิมิตธรรมโสภิต วัดหาดเสลา ๐-๙๙๕๙-๘๙๓๘
เจ้าคณะตำบลโพธิ์ประสาท พระครูนิภาสธรรมคุณ วัดหัวดงเหนือ ๐-๗๒๐๙-๕๒๒๑
เจ้าคณะตำบลนาขอม เจ้าอธิการเขียว อติภทฺโท วัดเก้าเลี้ยว ๐-๖๒๐๕-๔๘๓๘
เจ้าคณะตำบลตะคร้อ เจ้าอธิการสมยศ สุเมโธ วัดมหาโพธิใต้ ๐-๕๖๓๕-๗๐๗๖

อำเภอท่าตะโก
เจ้าคณะอำเภอท่าตะโก พระครูนิมิตชโยดม วัดท่าตะโก ๐-๕๖๒๔-๙๑๔๖
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอท่าตะโก พระมหาบุญเลิศ รติโก วัดท่าตะโก ๐-๖๒๐๔-๕๔๘๑
รองเจ้าคณะอำเภอท่าตะโก พระครูนิวุตถ์ธรรมสาร วัดหัวถนนเหนือ ๐-๕๖๒๔-๙๒๒๘
เลขานุการ รองเจ้าคณะอำเภอท่าตะโก พระอธิการสิงห์ มหาปุญฺโญ วัดหางน้ำ ๐-๕๖๒๔-๙๓๕๑
เจ้าคณะตำบลท่าตะโก พระครูนิภาธรรมสิริ วัดสามัคยาราม ๐-๕๖๒๔-๙๓๗๐
เจ้าคณะตำบลดอนคา พระครูนิเทศปริยัติกิจ วัดเขาล้อ ๐-๙๕๖๓-๖๘๓๓
เจ้าคณะตำบลหัวถนน พระครูนิเทศธรรมวัตร วัดหัวถนนใต้ ๐-๕๖๓๖-๙๑๒๙
เจ้าคณะตำบลพนมรอก พระครูนิรุติวุฒิกร วัดวังใหญ่ ๐-๙๕๖๘-๗๕๓๒
เจ้าคณะตำบลทำนบ-หนองหลวง พระใบฎีกาวิเชียร ชาคโร วัดพนมรอก ๐-๑๙๖๒-๖๔๖๓
เจ้าคณะตำบลพนมเศษ พระครูนิวาตธรรมาทร วัดพนมเศษเหนือ ๐-๑๘๘๘-๐๔๐๕
เจ้าคณะตำบลวังมหากร เขต๑ พระครูนิวาตวิริยธรรม วัดวังรอ ๐-๑๐๓๖-๘๖๙๖
เจ้าคณะตำบลวังมหากร เขต๒ พระครูนิทัศน์สารโกวิท วัดสระโบสถ์ ๐-๕๖๒๔-๙๓๑๐
เจ้าคณะตำบลวังใหญ่ พระครูนิภาธรรมญาณวัดทุ่งสว่าง ๐-๕๖๓๐-๕๘๐๒
เจ้าคณะตำบลสายลำโพง พระครูนิพันธ์ธรรมคุต วัดสายลำโพงเหนือ ๐-๕๖๒๘-๔๒๓๓

อำเภอชุมแสง
เจ้าคณะอำเภอชุมแสง พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ วัดแสงสวรรค์ ๐-๕๖๓๕-๓๐๖๒
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอชุมแสง พระมหาประเสริฐ กิตฺติภทฺโท วัดเกยไชยเหนือ ๐-๙๔๓๘-๗๔๙๙
รองเจ้าคณะอำเภอชุมแสง พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ วัดทับกฤชกลาง ๐-๕๖๒๘-๙๐๘๑
เลขานุการ รองเจ้าคณะอำเภอชุมแสง พระวีรยะ ญาณเมธี วัดทับกฤชกลาง ๐-๕๖๒๘-๙๑๑๐
เจ้าคณะตำบลเกยไชย พระครูนิรภัยประสิทธิ์ วัดคลองระนง ๐-๕๖๒๘-๒๒๕๙
เจ้าคณะตำบลโคกหม้อ เขต๑ พระครูนิยุตธรรมสาร วัดคลองปลากดนอก ๐-๕๖๓๖-๘๒๙๐
เจ้าคณะตำบลโคกหม้อ เขต๒ พระครูนิวาสสันติธรรม วัดโพธิ์สุทธาวาส ๐-๑๘๘๘-๓๑๓๙
เจ้าคณะตำบลไผ่สิงห์ พระครูนิพัทธ์ธรรมคุณ วัดคลองเกษมกลาง ๐-๕๖๓๐-๕๐๖๒
เจ้าคณะตำบลท่าไม้ พระครูนิคมธรรมทัต วัดวังใหญ่ ๐-๑๙๗๑-๕๕๗๓
เจ้าคณะตำบลพิกุล พระครูนิปุณธรรมประกาศ วัดฆะมัง ๐-๕๖๓๐-๕๓๐๘
เจ้าคณะตำบลทับกฤช เจ้าอธิการสมคิด ผลธมฺโม วัดทุ่งแว่น ๐-๖๗๓๗-๑๐๓๖
รก.เจ้าคณะตำบลหนองกระเจา พระอธิการคะนอง กลฺยาโณ วัดดงขุย ๐-๙๙๕๘-๖๑๒๕

อำเภอพยุหะคีรี
เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี พระครูนิทัศน์ธรรมเวที วัดเขาแก้ว ๐-๕๖๓๔-๑๓๒๐
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี พระปลัดเกรียงไกร เขมปญฺโญ วัดเขาแก้ว ๐-๙๕๖๕-๘๓๘๔
รองเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี พระครูปภัสสรธรรม วัดคลองบางเดื่อ ๐-๑๙๗๑-๕๖๒๘
เลขานุการ รองเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี พระบุญเรือง จรณธมฺโม วัดคลองบางเดื่อ ๐-๖๖๗๕-๑๒๔๗
เจ้าคณะตำบลท่าน้ำอ้อย พระครูนิวิฐมณีวงศ์ วัดเขาแก้ว ๐-๕๖๓๔-๑๓๒๑
เจ้าคณะตำบลพยุหะ-เนินมะกอก พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ วัดอินทาราม ๐-๖๒๑๖-๓๐๒๖
เจ้าคณะตำบลย่านมัทรี พระครูนิภาธรรมวงศ์ วัดเขาทอง ๐-๙๘๓๙-๕๐๒๓
เจ้าคณะตำบลยางขาว เขต๑ พระครูนิมิตปัญญาวัฒน์ วัดท่าตะโก ๐-๙๘๕๘-๘๗๘๑
เจ้าคณะตำบลยางขาว เขต๒ พระครูนิวิฐธรรโมภาส วัดสระเศรษฐี ๐-๙๕๖๓-๙๗๔๗
เจ้าคณะตำบลนิคมฯ-เขากะลา เขต๑ เจ้าอธิการสวรรค์ ญาณวโร วัดหนองไม้แดง ๐-๑๙๗๒-๗๙๖๓
เจ้าคณะตำบลนิคมฯ-เขากะลา เขต๒ เจ้าอธิการอดิเรก อติธมฺโม วัดสระปทุม ๐-๙๕๖๘-๐๓๒๑

อำเภอเก้าเลี้ยว

เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว พระครูนิวิฐสังฆกิจ วัดพระหน่อธรณินทร์ฯ ๐-๕๖๒๙-๙๐๐๐
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว พระปลัดอนุสรณ์ กลฺยาณธมฺโม ๐-๑๕๙๖-๔๖๘๖
เจ้าคณะตำบลเก้าเลี้ยว พระครูนิภาธรรมวัตร ๐-๕๖๓๑-๙๒๓๕
เจ้าคณะตำบลหัวดง พระครูนิภาธรรมคุณ ๐-๕๖๒๙-๙๑๗๓
เจ้าคณะตำบลหนองเต่า พระครูนิมิตธรรมสาร ๐-๕๖๒๙-๙๐๐๐
เจ้าคณะตำบลมหาโพธิ พระครูนิยุตโพธิธรรม ๐-๕๖๒๐-๗๑๙๙
เจ้าคณะตำบลเขาดิน พระครูนิสิตกิจจาทร ๐-๕๖๓๖-๒๒๙๗

* ดำเนินการจัดทำ รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลภาพและเนื้อหา รายนามพระสังฆาธิการ และ รายชื่อวัดในคณะภาค๔ โดย ผู้จัดทำเว็บไซท์วัดทับคล้อดอทคอม

 
group sex porn