คณะสงฆ์บริหารวัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) พิจิตร อีเมล

ชื่อ-สกุล (ฉายา): พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ (โกศล จันทร์ศรีสุข) จนฺทวณฺโณ
ว/ด/ป เกิด: ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๕
อุปสมบท: ๑๑ มค. ๒๕๑๐ วัดมงคลทับคล้อ พิจิตร
พระอุปัชฌาย์: พระราชวิมลเมธี ๓๔ พรรษา
ตำแหน่ง: เจ้าอาวาส วัดทับคล้อ
คติธรรม: ขอให้อยู่ดีมีสุข อย่าให้รกหัวใจ

 


ชื่อ-สกุล (ฉายา): พระครูพิพิธธุราทร (อุปคุตโต)
ว/ด/ป เกิด: ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
อุปสมบท: ๗ มิย. ๒๕๐๗ วัดประสิทธิเวช นครนายก
พระอุปัชฌาย์: พระครูวิจิตรธรรมประภาต  ๓๗ พรรษา
ตำแหน่ง: รองเจ้าอาวาส วัดทับคล้อ
คติธรรม: ความอดทนคือขันติ

 


ชื่อ-สกุล (ฉายา): พระครูโฆสิตพัชราศัย (โฆสธมโม)
ว/ด/ป เกิด: ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
อุปสมบท: ๔ มีค. ๒๕๑๙ วัดมงคลทับคล้อ พิจิตร
พระอุปัชฌาย์: พระราชวิมลเมธี  ๒๕ พรรษา
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ฝ่ายวิชาการ
คติธรรม: ทำบุญไว้ดีกว่าเดี๋ยวก็ตายแล้ว

 


ชื่อ-สกุล (ฉายา): พระครูวิภาสธุราทร (กิตติธโร)
ว/ด/ป เกิด: ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗
อุปสมบท: ๕ กค. ๒๕๑๙ วัดมงคลทับคล้อ พิจิตร
พระอุปัชฌาย์: พระราชวิมลเมธี  ๒๕ พรรษา
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ฝ่ายบริหาร
คติธรรม: พระพุทธศาสนาเป็นความจริงพิสูจน์ได้

 


ชื่อ-สกุล (ฉายา): พระครูสังฆรักษ์ทวีศักดิ์ (โพธิวโร)
ว/ด/ป เกิด: ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๘
อุปสมบท: ๖ มค. ๒๕๒๐ วัดทุ่งโพธิ พิจิตร
พระอุปัชฌาย์: พระครูพิบูลโพธิวัฒ  ๒๔ พรรษา
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ฝ่ายบริหาร
คติธรรม: ทำดีได้ดี

 


ชื่อ-สกุล (ฉายา): พระครูใบฎีกาสัมพันธ์ (อญญโก)
ว/ด/ป เกิด: ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๐
อุปสมบท: ๒๖ มิย. ๒๕๒๐ วัดมงคลทับคล้อ พิจิตร
พระอุปัชฌาย์: พระราชวิมลเมธี  ๒๔ พรรษา
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ฝ่ายวิชาการ
คติธรรม: การงานโดยชอบดับทุกข์ได้


 

 
group sex porn