สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
"ดูก่อนอานนท์ ชนทั้งหลายเหล่าใด เจติยจาริกของพระตถาคตเจ้าทั้ง ๔ ตำบลนี้แล้ว จักเป็นคนเลื่อมใส เมื่อกระทำกาลกิริยา(ตาย)ลง ชนทั้งหลายเหล่านั้น จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์" สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงความ ๔ ตำบลว่าเป็นที่ควรเห็น ควรดู ควรให้เกิดสังเวชของกุลบุตร กุลธิดา ผู้มีศรัทธาด้วยประการฉะนี้แลนี้เองเป็นที่มาของสังเวชนียสถาน ๔ แห่งในดินแดนพุทธภูมิ ที่ชาวพุทธทั้งหลายสมควรอย่างยิ่งที่จะไปนมัสการ กราบไหว้สักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิต
อ่านเพิ่มเติม...
 
บทสัมภาษณ์หลวงพ่อโกศล

พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ

บทความสัมภาษณ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพระครูวิสุทธิภาวนาคุณ
โดย.. นิตยสารโลกทิพย์ ฉบับที่ ๔๔๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๐


" ก่อนที่อาตมาจะมาเป็นเจ้าอาวาสโยมพ่อบอกว่าไปเป็นเจ้าอาวาสน่ะ ให้ทนเอาลูกแล้วพูดเพราะๆ จะเป็นผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าคน ให้ทนเอาลูกแล้วพูดเพราะๆ ห้ามติ ติเดี๋ยวไม่เจริญ ถ้ามันยุ่งแสดงว่ามันจะเจริญ ถ้ามันเงียบๆ มันไม่เจริญ จะมีคนผิดบ้าง แต่เราในฐานะเป็นเจ้าของห้ามพูดทนเอาลูก แล้วพูดเพราะๆ แล้วรวยทุกคน อาตมาเป็นเด็กเลี้ยงควายยังสร้างวัดใหญ่ได้เลย ฉะนั้นให้จำไว้ว่า ทนเอาแล้วก็พูดเพราะๆ แล้วจะเจริญ "

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปทองคำ

ร่วมบุญหล่ะพระ

เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปทองคำ โดยท่านสามารถร่วมบุญถวายได้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล (พระครูวิสุทธภาวนาคุณ) ณ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร "บุญพาเรามา กุศลตามเราไป"

 
ข่าวงานบุญบอกบุญ

สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย - การสั่งสมบุญนำความสุขมาให้

ร่วมงานปริวาสกรรม ปี พ.ศ.2556 วัดหนองไผ่ใต้ (สวนมหาบารมี)
ร่วมบุญสร้างโรงพยาบาลพุทธบำบัด อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ร่วมทำบุญถวายบาตร ตามแต่กำลังศรัทธาท่าน
ร่วมบุญเสื้อยืดวัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์)
ร่วมบุญสร้างฐานองค์พระพุทธบาีรมีและเสาเข็ม ณ วัดทับคล้อ(สวนพระโพธิสัตว์) พิจิตร วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕
ร่วมทอดผ้าป่าหล่อพระเชียงแสน หน้าตัก ๑๖ ศอก ครั้งที่ ๑๑
ร่วมทำบุญกฐิน วัดหนองไผ่ใต้ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ร่วมทำบุญกฐิน วัดสวนจิตตาวาส ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ร่วมบุญหล่อ"พระพุทธบารมี" หน้าตัก๑๖ศอก เนื้อโลหะอัลปาก้า

 
บทความธรรมะ เรื่อง "ศีลปรมัตถ์"

ด้วยเจตนาอันแรงกล้าที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อนำเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายพ้นทุกข์พบสุขที่นิรันดร์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ (พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ) ได้นำแนวทางรับศีลปรมัตถบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนาวรคุณ (หลวงพ่อเกตุมฯ) แห่งวัดเกตุมดีศรีวราราม จังหวัดสมุทรสาคร ให้เหล่าพุทธบริษัททั้งหลายได้รักษาศีลปรมัตถ์ตลอดชีวิตแล้วแต่บุคคลพึงจะรักษาได้อย่างน้อยคนละ ๑ ข้อ

อ่านเพิ่มเติม...
 
ปาฐกถาธรรม เรื่อง "กายและจิต"

เราเคยอ่านและเข้าใจกันดี เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติและธรรมะ แต่การที่เราจะรู้จักสำรวมจิตให้ตั้งมั่น และประพฤติปฏิบัติให้แน่วแน่ได้นั้น ต้องผ่านการฝึกอบรมพอสมควร โดยจะต้องไม่ลืมว่า ธรรมชาติโดยตัวของมันเองนั้นไม่มีทางที่จะปรับตัวเองได้ดีขึ้นได้ ต้องอาศัยจิตช่วยปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ จึงจะดีขึ้นได้ การปรับปรุงจิตช่วยให้ดีขึ้นมาเรื่อยๆนับแต่เริ่มต้น แม้ความเป็นอยู่ของโลกจะเปลี่ยนแปลงผันผวนไปสู่ความผิดหวังอยู่บ้างก็จริง แต่พลังจิตจะช่วยให้เรา มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยความสงบสุขจนได้

อ่านเพิ่มเติม...
 
เชิญร่วมบุญสร้างพระพุทธเมตตา

พระพุทธเมตตา

เรียนเชิญร่วมบุญสร้างรูปเปรียบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนาม "พระพุทธเมตตา" ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ เมตร สูง ๖๐ เมตร โดยท่านสามารถร่วมบุญได้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) พิจิตร